അന്ത്യനാൾ സന്ദേശങ്ങൾ
ഡോ. ജോർജ് ഇരുമ്പയം

ആത്മീയാന്വേഷകനും സാഹിത്യ ഗവേഷകനും നിരൂപകനുമായ പ്രൊഫ. ജോർജിന്റെ 46- ) മത്തെ പുസ്തകവും എട്ടാമത്തെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥവുമാണിത്‌ .അന്ത്യനാളുകളെക്കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളും സ്വർഗീയ ദാനമായ കുരിശുയുദ്ധ പ്രാര്തനകളും അടങ്ങിയ കൃതി.

https://anthyanaalsandheshangal.myparish.net/

 

Next Page

 

Quick Links

Home    |   Page Index    |   Read More Books
Anthyanaal Sandheshangal - Endtimes Messages | Powered by myparish.net, A catholic Social Media